Sirkulærøkonomi

Verden skal gjennom en omstilling til et lavutslippssamfunn. For å få til det må alle ressurser utnyttes i en sirkulær økonomi. Biogass er sirkulærøkonomi i praksis, og en viktig del av fremtidens energimiks. Biogass løser avfallsproblemer, utnytter ressursene, og gir tilbake verdier i form av biogjødsel og energi. Sirkulariteten er en rettesnor som gjør at biogass er klimaløser for avfalls-, transport, – landbruks-, og havbrukssektoren.

Biogass løser problemer i flere sektorer og i flere ledd.

Når du og jeg er ferdig med å spise havner matrestene i matavfallsposen. Matavfallet blir hentet av renovasjonsbilen som kjører matavfallet til avfallshåndtering. Her går matavfallet til biogassproduksjon. EU har vedtatt strengere regler for avfallshåndtering og biogassproduksjon er en god løsning.

Biogass kan produseres av matavfall, avløpsslam, husdyrgjødsel og fiskeslam. Gjennom råtneprosessen av det organiske materialet dannes en gass av metan og karbon, dette er biogass. Denne gassen kan brukes til oppvarming, elektrisitet eller drivstoff.

Biogass kan erstatte fossilt drivstoff og kan bidra til å kutte to millioner CO2 hvert år i 2030 ved en produksjon på 5 TWh.

Det tilsvarer syv prosent av Norges klimamål. Ved å fylle biogass på tanken på kjøretøy erstattes store mengder fossilt drivstoff. Biogassen kan også erstatte elektrisitet som heller bør brukes til andre formål enn elektriske biler og oppvarming. Biogass tilfører ikke nytt karbon til kretsløpet og derfor regnes biogass som karbonnøytral.

Hvis karbonet kan fanges eller benyttes til andre formål blir biogass klimapositiv. Visste du for eksempel at karbonet fra biogassproduksjonen kan benyttes i øl? Eller til å dyrke tomater i drivhus?

 I sluttfasen av biogassproduksjon sitter man igjen med et organisk materiale som er et reststoff. Dette kan brukes som biogjødsel. Biogjødsel er næringsrik gjødsel som kan erstatte kunstgjødsel, og gir økt karboninnhold i jord. Bruk av biogjødsel gjør at næringsstoffer tilføres tilbake til bonden og spres på jordet slik at ny produksjon drar nytte av det i et sirkulært kretsløp.

Biogass styrker også norsk beredskap og vi blir mindre avhengig av import av næringsstoffer fra utlandet. Et godt eksempel på det er fosfor fra avfallsstrømmer kan omfordeles mellom regioner slik at det kan inngå i ny matproduksjon.

Biogass kan brukes som drivstoff til tungtransport, industri og maritim sektor. I tungtransporten kan biogass erstatte diesel på strekninger og kjøretøy som ikke er mulig å elektrifisere.

Å bytte fra diesel til biogass vil gi 90 prosent utslippsreduksjon. I industrien er biogass et renere og klimavennlig alternativ, som reduserer lokal luftforurensing og klimagassutslipp. I tillegg er biogass er det eneste biobrenselet som egner seg for bruk direkte i industriprosesser. I maritim sektor er biogass et foretrukket drivstoff for å minske miljøpåvirkningen fra sjøtransport.

Biogass er tilgjengelig, kutter utslipp og reduserer luftforeutrensingen fra sjøfartssektoren.

Det finnes et energipotensial for 10 TWh biogass i Norge. I dag produserer Norge ca. 0,7 TWh biogass.

Det teoretiske potensialet for biogass i Norge er 22 TWh. Det krever at vi bruker alt tilgjengelig råstoff og utnytter nye produksjonsmetoder som en del av et sirkulært kretsløp. Økt produksjon av biogass kan bidra til å skape 16 000 nye industriarbeidsplasser i Norge. Med en knapphet på elektrisitet og ikke minst areal, er vi avhengig av å satse på sirkulære næringer som lykkes med å omdanne avfall til ressurs og fornybar energi.